Socialdemokraternas svenska modell

soc

Det socialdemokratiska partiet bildades 1889 med starka band till arbetarrörelsen. Socialdemokraterna är Sveriges äldsta och historiskt sett mest mäktiga parti. Under större delen av 1900-talet var det Socialdemokraterna som hade regeringsmakten, utan avbrott 1932-1976 och under seklets övriga år var det fem perioder då riksdagsvalet vanns av de borgerliga partierna. Sedan långt tillbaka har Socialdemokraterna placerat välfärdspolitiken och det svenska folkhemmet högt upp på sin dagordning. Under decennierna närmast efter andra världskriget genomfördes en rad reformer av social karaktär med målsättningen att Sverige skulle bli ett hem för alla. De sociala reformerna som relaterar till folkhemmet benämns även den svenska modellen”. Innehållet i den svenska modellen är enligt Socialdemokraterna generell välfärd (skola, sjukvård), stöd till arbetslösa att komma tillbaka till arbetslivet, en arbetsmarknad där arbetsgivare och fackliga organisationer enas kring avtal om löner mm, öppenhet för handel med ett aktivt EU-medlemsskap samt ansvar i flykting- och invandringspolitiken med förbättrad integration.

 

Språngbräda och gräddfil

 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund  SSU har under åren fungerat som plantskola för en rad SSU-ledare som sedemera utsetts till partiledare eller ministrar. Det har även framförts åsikter om att ett ordförandeskap eller annan ledande roll inom SSU skulle vara en gräddfil till tunga poster i moderpartiet. Under de senaste decennierna har partierna förlorat hundratusentals medlemmar och ungdomsförbunden har drabbats hårdast. SSU har inte varit något undantag, många har lämnat förbundet. Underlaget för rekrytering av nya ledare till Socialdemokraterna har minskat i motsvarande omfattning som SSU:s medlemssiffror. På SSU:s årskongress augusti 2015 i Västerås  betonade finansminister Magdalena Andersson hur viktigt det är att ungdomsförbundet finns. ”Vi måste få varje generation att vilja engagera sig politiskt annars har vi inte ett demokratiskt samhälle”, sa Andersson.  Röster har höjts om att ungdomsförbundet inte längre kan benämnas plantskola eftersom medlemsantalet har utarmats. Stefan Löfven som valdes till Socialdemokraternas partiledare 2014 kan dock sägas vara ett undantag utifrån aspekten att han har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen. Löfven har alltså inte tagit vägen via SSU till partiledarposten.

 

Silversmide och bridge

 

Under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet uppstod nya folkrörelser som formade en alternativ bildningstradition – folkbildningen.På den tiden var den allmänna folkskolan begränsad till 6 år och efter avslutat skolgång eller rentav ännu tidigare tvingades många barn börja arbeta för att hjälpa till att försörja familjen. Avsikten med folkbildningen var att alla oavsett samhällsskikt skulle få möjlighet att utbilda sig och vara delaktiga i att forma utbildningens innehåll. Socialdemokraterna bröt ny mark,  även ur ett globalt perspektiv, när de 1912 tillsammans med LO och konsumentkooperationen bildade Arbetarnas Bildningsförbund ABF.  Varje år deltar ungefär 750 000 personer i ABF:s kursverksamhet som finns över hela Sverige.  I det spektrum av kurser eller studiecirklar som de också kallas finns bland annat silversmide,  bridge,  flugbindning, yoga och kinesiska.  Den som har en idé till en kurs inom ett nytt ämnesområde kan vända sig till ABF i sin kommun och det finns möjlighet att kursen läggs till i utbudet.  Med ABF:s egna ord; ”Det som genomsyrar vårt dagliga arbete med verksamhet är vår idé om folkbildningen som fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar. Såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.”